2005 Brick Yard 400

Carmin’s shots


IMAG0001.JPG

IMAG0001.JPG
110.13 KB

IMAG0002.JPG

IMAG0002.JPG
120.17 KB

IMAG0003.JPG

IMAG0003.JPG
109.69 KB

IMAG0004.JPG

IMAG0004.JPG
108.53 KB

IMAG0005.JPG

IMAG0005.JPG
88.52 KB

IMAG0006.JPG

IMAG0006.JPG
83.52 KB

IMAG0007.JPG

IMAG0007.JPG
115.41 KB

IMAG0008.JPG

IMAG0008.JPG
118.98 KB

IMAG0009.JPG

IMAG0009.JPG
96.79 KB

IMAG0010.JPG

IMAG0010.JPG
94.81 KB

IMAG0011.JPG

IMAG0011.JPG
106.19 KB

IMAG0012.JPG

IMAG0012.JPG
101.20 KB

IMAG0013.JPG

IMAG0013.JPG
100.84 KB

IMAG0014.JPG

IMAG0014.JPG
101.63 KB

IMAG0015.JPG

IMAG0015.JPG
99.89 KB

IMAG0018.JPG

IMAG0018.JPG
130.15 KB

IMAG0019.JPG

IMAG0019.JPG
88.77 KB

IMAG0020.JPG

IMAG0020.JPG
120.21 KB

IMAG0021.JPG

IMAG0021.JPG
91.79 KB

IMAG0022.JPG

IMAG0022.JPG
105.98 KB

IMAG0023.JPG

IMAG0023.JPG
102.52 KB

IMAG0024.JPG

IMAG0024.JPG
116.64 KB

IMAG0025.JPG

IMAG0025.JPG
112.46 KB

IMAG0026.JPG

IMAG0026.JPG
83.88 KB

IMAG0027.JPG

IMAG0027.JPG
113.98 KB

IMAG0028.JPG

IMAG0028.JPG
115.21 KB

IMAG0029.JPG

IMAG0029.JPG
127.12 KB

IMAG0030.JPG

IMAG0030.JPG
127.08 KB

IMAG0031.JPG

IMAG0031.JPG
126.38 KB

IMAG0032.JPG

IMAG0032.JPG
110.04 KB

IMAG0033.JPG

IMAG0033.JPG
128.88 KB

IMAG0034.JPG

IMAG0034.JPG
118.31 KB

IMAG0035.JPG

IMAG0035.JPG
127.52 KB

IMAG0036.JPG

IMAG0036.JPG
96.83 KB

IMAG0037.JPG

IMAG0037.JPG
99.73 KB

IMAG0038.JPG

IMAG0038.JPG
98.85 KB

IMAG0039.JPG

IMAG0039.JPG
104.31 KB

IMAG0040.JPG

IMAG0040.JPG
106.64 KB

IMAG0041.JPG

IMAG0041.JPG
66.21 KB

IMAG0042.JPG

IMAG0042.JPG
109.06 KB

IMAG0043.JPG

IMAG0043.JPG
134.79 KB

IMAG0044.JPG

IMAG0044.JPG
100.36 KB

IMAG0045.JPG

IMAG0045.JPG
104.75 KB

IMAG0046.JPG

IMAG0046.JPG
96.80 KB

IMAG0047.JPG

IMAG0047.JPG
105.21 KB

IMAG0048.JPG

IMAG0048.JPG
119.28 KB

IMAG0049.JPG

IMAG0049.JPG
6.53 KB

IMAG0050.JPG

IMAG0050.JPG
53.41 KB

IMAG0051.AVI

IMAG0051.AVI
172.60 KB

IMAG0052.JPG

IMAG0052.JPG
56.71 KB

IMAG0053.JPG

IMAG0053.JPG
66.83 KB

IMAG0054.JPG

IMAG0054.JPG
69.58 KB

IMAG0055.JPG

IMAG0055.JPG
55.81 KB

IMAG0056.JPG

IMAG0056.JPG
99.61 KB

IMAG0057.JPG

IMAG0057.JPG
113.86 KB

IMAG0058.JPG

IMAG0058.JPG
87.65 KB

IMAG0059.JPG

IMAG0059.JPG
89.57 KB

IMAG0060.JPG

IMAG0060.JPG
91.84 KB

IMAG0061.JPG

IMAG0061.JPG
63.84 KB

IMAG0062.JPG

IMAG0062.JPG
72.18 KB

IMAG0063.JPG

IMAG0063.JPG
95.33 KB

IMAG0064.JPG

IMAG0064.JPG
102.33 KB

IMAG0065.JPG

IMAG0065.JPG
97.07 KB

IMAG0066.JPG

IMAG0066.JPG
93.66 KB

IMAG0067.JPG

IMAG0067.JPG
94.58 KB

IMAG0068.AVI

IMAG0068.AVI
359.18 KB

IMAG0069.JPG

IMAG0069.JPG
108.65 KB

IMAG0070.JPG

IMAG0070.JPG
99.08 KB

IMAG0071.JPG

IMAG0071.JPG
82.46 KB

IMAG0072.JPG

IMAG0072.JPG
82.59 KB

IMAG0073.JPG

IMAG0073.JPG
79.76 KB

IMAG0074.JPG

IMAG0074.JPG
89.62 KB

IMAG0075.JPG

IMAG0075.JPG
95.95 KB

IMAG0076.JPG

IMAG0076.JPG
80.46 KB

IMAG0077.JPG

IMAG0077.JPG
77.55 KB

IMAG0078.JPG

IMAG0078.JPG
65.08 KB

IMAG0079.JPG

IMAG0079.JPG
101.59 KB

IMAG0080.JPG

IMAG0080.JPG
109.18 KB

IMAG0081.JPG

IMAG0081.JPG
99.95 KB

IMAG0082.JPG

IMAG0082.JPG
85.80 KB

IMAG0083.AVI

IMAG0083.AVI
631.59 KB

IMAG0084.JPG

IMAG0084.JPG
111.80 KB

IMAG0085.JPG

IMAG0085.JPG
105.12 KB

IMAG0086.JPG

IMAG0086.JPG
107.78 KB

IMAG0087.JPG

IMAG0087.JPG
98.72 KB

IMAG0088.JPG

IMAG0088.JPG
97.09 KB

IMAG0089.JPG

IMAG0089.JPG
67.55 KB

IMAG0090.JPG

IMAG0090.JPG
92.77 KB

IMAG0091.JPG

IMAG0091.JPG
75.61 KB

IMAG0092.JPG

IMAG0092.JPG
77.19 KB

IMAG0093.JPG

IMAG0093.JPG
81.49 KB

IMAG0094.JPG

IMAG0094.JPG
80.72 KB

IMAG0095.JPG

IMAG0095.JPG
87.44 KB

IMAG0096.JPG

IMAG0096.JPG
91.66 KB

IMAG0097.JPG

IMAG0097.JPG
99.67 KB

IMAG0098.JPG

IMAG0098.JPG
87.78 KB

IMAG0099.JPG

IMAG0099.JPG
96.60 KB

IMAG0100.JPG

IMAG0100.JPG
91.54 KB

IMAG0101.JPG

IMAG0101.JPG
85.63 KB

IMAG0102.JPG

IMAG0102.JPG
89.30 KB

IMAG0103.JPG

IMAG0103.JPG
84.34 KB

IMAG0104.AVI

IMAG0104.AVI
115.57 KB

IMAG0105.JPG

IMAG0105.JPG
37.38 KB

IMAG0106.JPG

IMAG0106.JPG
6.56 KB

IMAG0107.JPG

IMAG0107.JPG
9.58 KB

PICT0720.JPG

PICT0720.JPG
1022.02 KB

PICT0721.JPG

PICT0721.JPG
1.04 MB

PICT0722.JPG

PICT0722.JPG
914.70 KB

PICT0723.JPG

PICT0723.JPG
986.40 KB

PICT0724.JPG

PICT0724.JPG
1.04 MB

PICT0725.JPG

PICT0725.JPG
1009.91 KB

PICT0726.JPG

PICT0726.JPG
1003.41 KB

PICT0727.JPG

PICT0727.JPG
1021.18 KB

PICT0728.JPG

PICT0728.JPG
1.07 MB

PICT0729.JPG

PICT0729.JPG
1.04 MB

PICT0730.JPG

PICT0730.JPG
1.03 MB

PICT0731.JPG

PICT0731.JPG
1.09 MB

PICT0732.JPG

PICT0732.JPG
1.02 MB

PICT0733.JPG

PICT0733.JPG
673.64 KB

PICT0734.JPG

PICT0734.JPG
1.05 MB

PICT0735.JPG

PICT0735.JPG
984.63 KB

PICT0736.JPG

PICT0736.JPG
1.09 MB

PICT0737.JPG

PICT0737.JPG
1.01 MB

PICT0738.JPG

PICT0738.JPG
1.03 MB

PICT0739.MOV

PICT0739.MOV
10.40 MB

PICT0740.JPG

PICT0740.JPG
1011.88 KB

PICT0741.JPG

PICT0741.JPG
1.03 MB

PICT0742.JPG

PICT0742.JPG
985.91 KB

PICT0743.JPG

PICT0743.JPG
1.03 MB

PICT0744.JPG

PICT0744.JPG
1.03 MB

PICT0745.JPG

PICT0745.JPG
981.52 KB

PICT0746.JPG

PICT0746.JPG
980.87 KB

PICT0747.JPG

PICT0747.JPG
1000.32 KB

PICT0748.JPG

PICT0748.JPG
1.03 MB

PICT0749.JPG

PICT0749.JPG
1.05 MB

PICT0750.JPG

PICT0750.JPG
1.01 MB

PICT0751.JPG

PICT0751.JPG
1017.78 KB

PICT0752.JPG

PICT0752.JPG
1.00 MB

PICT0753.JPG

PICT0753.JPG
992.73 KB

PICT0754.JPG

PICT0754.JPG
1000.14 KB

PICT0755.JPG

PICT0755.JPG
979.95 KB

PICT0756.JPG

PICT0756.JPG
1.05 MB

PICT0757.JPG

PICT0757.JPG
1.03 MB

PICT0758.JPG

PICT0758.JPG
1.03 MB

PICT0759.JPG

PICT0759.JPG
992.85 KB

PICT0760.JPG

PICT0760.JPG
1018.88 KB

PICT0761.JPG

PICT0761.JPG
1.02 MB

PICT0762.JPG

PICT0762.JPG
1001.10 KB

PICT0763.JPG

PICT0763.JPG
963.00 KB

PICT0764.JPG

PICT0764.JPG
1.06 MB

PICT0765.JPG

PICT0765.JPG
981.93 KB

PICT0766.JPG

PICT0766.JPG
999.54 KB

PICT0767.JPG

PICT0767.JPG
1.01 MB

PICT0768.JPG

PICT0768.JPG
1.01 MB

PICT0769.JPG

PICT0769.JPG
1.05 MB

PICT0770.JPG

PICT0770.JPG
1.02 MB

PICT0771.JPG

PICT0771.JPG
1.07 MB

PICT0772.JPG

PICT0772.JPG
1.03 MB

PICT0773.JPG

PICT0773.JPG
990.28 KB

PICT0774.JPG

PICT0774.JPG
961.29 KB

PICT0775.JPG

PICT0775.JPG
1.04 MB

PICT0776.JPG

PICT0776.JPG
1.04 MB

PICT0777.JPG

PICT0777.JPG
1.06 MB

PICT0778.JPG

PICT0778.JPG
1.01 MB

PICT0779.JPG

PICT0779.JPG
1.05 MB

PICT0780.JPG

PICT0780.JPG
1.04 MB

PICT0781.JPG

PICT0781.JPG
1.02 MB

PICT0782.JPG

PICT0782.JPG
978.71 KB

PICT0783.JPG

PICT0783.JPG
1.02 MB

PICT0784.JPG

PICT0784.JPG
998.21 KB

PICT0785.JPG

PICT0785.JPG
1.04 MB

PICT0786.JPG

PICT0786.JPG
993.55 KB

PICT0787.JPG

PICT0787.JPG
1.03 MB

PICT0788.JPG

PICT0788.JPG
993.63 KB

PICT0789.JPG

PICT0789.JPG
981.48 KB

PICT0790.JPG

PICT0790.JPG
998.77 KB

PICT0791.JPG

PICT0791.JPG
998.49 KB

PICT0792.JPG

PICT0792.JPG
1.01 MB

PICT0793.JPG

PICT0793.JPG
996.82 KB

PICT0794.JPG

PICT0794.JPG
1.01 MB

PICT0795.JPG

PICT0795.JPG
1023.79 KB

PICT0796.JPG

PICT0796.JPG
996.57 KB

PICT0797.JPG

PICT0797.JPG
1016.50 KB

PICT0798.JPG

PICT0798.JPG
1006.68 KB

PICT0799.JPG

PICT0799.JPG
975.94 KB

PICT0800.JPG

PICT0800.JPG
1.01 MB

PICT0801.JPG

PICT0801.JPG
992.05 KB

PICT0802.JPG

PICT0802.JPG
1.02 MB

PICT0803.JPG

PICT0803.JPG
1.09 MB

PICT0804.JPG

PICT0804.JPG
1.10 MB

PICT0805.JPG

PICT0805.JPG
1.05 MB

PICT0806.JPG

PICT0806.JPG
1.08 MB


Created by IrfanView